Pühapäev, 21.12.2014  
Tunniplaanid
Pildigalerii
Viimased uudised
Reede, 13.06.2014
Loovuslaager
Laupäev, 31.05.2014
Valmas seiklemas
Esmaspäev, 19.05.2014
Looduspäev Tarvastus
« Detsember 2014 »
ET K N RL P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
eKool
Comenius
Novaator

Lapsevanemale

Koolis korraldatavast õppest puudumine ja sellest teavitamise kord

1. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumise ja sellest teavitamise üldised tingimused ja kord tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

2. Kool peab õppest puudumise üle arvestust ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi või õppekursuse jooksul ja teavitab sellest vanemat.

3.Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:

1)   õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2)   läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud

·              sõltuvalt ilmast võib õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on

 -20 o C ja madalam, kehtib  1.- 6. klassini,

 -25 o C ja madalam, kehtib 7. - 9. klassini;

3)   olulised perekondlikud põhjused;

4)   kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel.

4.      Lapsevanem teatab oma lapse õppest puudumisest ja selle põhjustest klassijuhatajale hiljemalt esimesel õppepäeval e-kooli, meili või telefoni teel. Kui vanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud puudumise esimese õppepäeva lõpuks, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.     

5.      Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust.

6.      Klassijuhataja kiireks informeerimiseks kantakse kohe pärast esimest tundi puudujad e- kooli päevikusse. Selle võimaluse puudumisel jäetakse kirjalik teade õpetajate tuppa.

7.      Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.

8.      Õppepäeva jooksul lahkub õpilane koolist klassijuhataja, aineõpetaja või sotsiaalpedagoogi loal.

9.      Põhjuseta puudumise korral rakendab kool kodukorras või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud mõjutusmeetmeid. Põhjuseta puudumine mõjutab õpilase käitumishinnet.

10. Õpilase puudumisel perekondlikel põhjustel tagab vanem õppe korraldamise ja vastutab õpitulemuste saavutamise eest.

11. Õppetundi hilinemisel teavitab õpilane aineõpetajat hilinemise põhjusest. 

 
Mõjutusvahendid õpilaste põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral

Kui õpilane on puudunud õppetööst põhjuseta

·       5 tundi – vestlus direktsiooni esindajaga,

·       10 tundi – kutsutakse lapsevanem kooli,

·       15 tundi – käskkirjaline noomitus ja vestlus direktsiooni esindajaga.

Kui õpilane on hilinenud õppetundidesse

·       viis korda – vestlus direktsiooniga,

·       kümme korda – direktori käskkirjaline noomitus,

·       varasematest meetmetest hoolimata,  kutsutakse vanem kooli.

Kui eelnevad mõjutusvahendid ei anna oodatud tulemusi, siis rakendatakse meetmeid PGS-i §12 ja 58 alusel.

 

- Algusesse - Trüki -