Sotsiaalpedagoog

 

Kooli sotsiaalpedagoogi põhiülesanded:

 • tegeleb kooli kasvatustöös tekkinud raskemate probleemsete situatsioonide lahendamisega;
 • abistab klassijuhatajat koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega seotud probleemide lahendamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonnaga, õpetajatega ning koolitöötajatega kooli igapäevatöö ja arengu planeerimisel, kujundamisel, osaleb kooli arendustegevuses
 • teeb koostööd koolipsühholoogi, logopeedi, komandandi ja kooliõega võrgustikutöö põhimõttel;
 • teeb koostööd teiste haridus-, meditsiini ja korrakaitseasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga;
 • vajadusel suunab õpilase abi saamiseks vastava spetsialisti juurde;
 • nõustab probleemseid õpilasi ja nende vanemaid (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus, pereprobleemid, konfliktid sõpradega, hirmud jne);
 • nõustab õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
 • abistab klassijuhatajat probleemsete laste iseloomustuste koostamisel;
 • nõustab uusi õpilasi koolielu puudutavates küsimustes ja aitab ennetada edasiste probleemide teket;
 • on vajadusel ja lapsevanema nõusolekul õpilase tugiisikuks nõustamiskomisjonis, alaealiste komisjonis ja psühhiaatri vastuvõtul.