Sotsiaalpedagoog

 

Kooli sotsiaalpedagoogi põhiülesanded:

  • tegeleb kooli kasvatustöös tekkinud raskemate probleemsete situatsioonide lahendamisega;
  • abistab klassijuhatajat koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega seotud probleemide lahendamisel;
  • teeb koostööd kooli juhtkonnaga, õpetajatega ning koolitöötajatega kooli igapäevatöö ja arengu planeerimisel, kujundamisel, osaleb kooli arendustegevuses
  • teeb koostööd teiste haridus-, meditsiini ja korrakaitseasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga;
  • vajadusel suunab õpilase abi saamiseks vastava spetsialisti juurde;
  • nõustab probleemseid õpilasi ja nende vanemaid (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus, pereprobleemid, konfliktid sõpradega, hirmud jne);
  • nõustab õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
  • abistab klassijuhatajat probleemsete laste iseloomustuste koostamisel;
  • nõustab uusi õpilasi koolielu puudutavates küsimustes ja aitab ennetada edasiste probleemide teket.