Õppetöö

Tugiteenused

Koolis töötavad täiskohaga sotsiaalpedagoog ja eripedagoog.
Tegutsevad funktsionaalse lugemisoskuse rühmad 4. – 6. klassi õpilastele.
Vajadusel rakendatakse õpilaste toetamiseks tugiõppe tunde.
 
Viljandimaa Rajaleidja Keskuse kontaktid:
aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi
tel: 5886 0715
e-post: viljandimaa [at] rajaleidja.ee
koduleht: rajaleidja.ee/viljandimaa
facebook.com/groups/ViljandimaaRajaleidja

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi põhiülesanded:

 • tegeleb kooli kasvatustöös tekkinud raskemate probleemsete situatsioonide lahendamisega;
 • abistab klassijuhatajat koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega seotud probleemide lahendamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonnaga, õpetajatega ning koolitöötajatega kooli igapäevatöö ja arengu planeerimisel, kujundamisel, osaleb kooli arendustegevuses
 • teeb koostööd teiste haridus-, meditsiini ja korrakaitseasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga;
 • vajadusel suunab õpilase abi saamiseks vastava spetsialisti juurde;
 • nõustab probleemseid õpilasi ja nende vanemaid (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus, pereprobleemid, konfliktid sõpradega, hirmud jne);
 • nõustab õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
 • abistab klassijuhatajat probleemsete laste iseloomustuste koostamisel;
 • nõustab uusi õpilasi koolielu puudutavates küsimustes ja aitab ennetada edasiste probleemide teket.
 

Eripedagoog

Eripedagoogi põhiülesanded:

 • selgitab õppeaasta alguses välja eripedagoogilist abi vajavad õpilased;
 • moodustab õpperühmad, koostab töökavad;
 • nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning annab tagasisidet lapse arengu kohta;
 • juhib või algatab koostöö- või arendusprojekte oma töö valdkonnas;
 • analüüsib/hindab ja teeb kokkuvõtted oma tööst ja tulemustest, koostab õppeaasta lõpuks eneseanalüüsi koolis kokkulepitud põhimõtetest lähtuvalt;
 • teeb koostööd kooli direktoriga, personaliliikmetega, lastevanematega ning teiste väliste huvigruppide esindajatega;
 • osaleb kolleegidevahelises kogemuste jagamise protsessis;
 • osaleb õppenõukogu koosolekutel, töökoosolekutel, lastevanemate üldkoosolekutel, oma valdkonna nõupidamistel ja erinevate töögruppide töös;
 • osaleb kooli üritustel, info- ja teabepäevadel;
 • teeb koostööd teiste õppeasutustega;
 • tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi põhiülesanded:

 • tegeleb kooli kasvatustöös tekkinud raskemate probleemsete situatsioonide lahendamisega;
 • abistab klassijuhatajat koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega seotud probleemide lahendamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonnaga, õpetajatega ning koolitöötajatega kooli igapäevatöö ja arengu planeerimisel, kujundamisel, osaleb kooli arendustegevuses
 • teeb koostööd teiste haridus-, meditsiini ja korrakaitseasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga;
 • vajadusel suunab õpilase abi saamiseks vastava spetsialisti juurde;
 • nõustab probleemseid õpilasi ja nende vanemaid (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus, pereprobleemid, konfliktid sõpradega, hirmud jne);
 • nõustab õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
 • abistab klassijuhatajat probleemsete laste iseloomustuste koostamisel;
 • nõustab uusi õpilasi koolielu puudutavates küsimustes ja aitab ennetada edasiste probleemide teket.
 

Eripedagoog

Eripedagoogi põhiülesanded:

 • selgitab õppeaasta alguses välja eripedagoogilist abi vajavad õpilased;
 • moodustab õpperühmad, koostab töökavad;
 • nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning annab tagasisidet lapse arengu kohta;
 • juhib või algatab koostöö- või arendusprojekte oma töö valdkonnas;
 • analüüsib/hindab ja teeb kokkuvõtted oma tööst ja tulemustest, koostab õppeaasta lõpuks eneseanalüüsi koolis kokkulepitud põhimõtetest lähtuvalt;
 • teeb koostööd kooli direktoriga, personaliliikmetega, lastevanematega ning teiste väliste huvigruppide esindajatega;
 • osaleb kolleegidevahelises kogemuste jagamise protsessis;
 • osaleb õppenõukogu koosolekutel, töökoosolekutel, lastevanemate üldkoosolekutel, oma valdkonna nõupidamistel ja erinevate töögruppide töös;
 • osaleb kooli üritustel, info- ja teabepäevadel;
 • teeb koostööd teiste õppeasutustega;
 • tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega.